Show menu

Wat is een brede school?

Wat is een brede school

In Nederland bij brede scholen maken we over het algemeen een onderscheid tussen vijf profielen. De inrichting van het programma en daarmee dus de invulling van deze profielen, is afhankelijk van de lokale context van de basisschool. Zo kan het zijn dat in een achterstandswijk de focus op andere vlakken ligt dan in een meer financieel gezonde wijk. Ook maakt het verschil in bijvoorbeeld het aantal buurtvoorzieningen uit. Voor hun profiel maken we Activiteiten voor brede scholen op maat.

Profielen

  • Het kansenprofiel: we leggen de aandacht bij het creëren van meer kansen voor leerlingen, om zo een onderwijsachterstand te voorkomen.
  • Het zorgprofiel: de aandacht ligt bij het verbreden van de zorg voor de leerlingen. Dit kan gericht zijn op alle leerlingen, maar ook op de kinderen die hier extra behoefte aan hebben. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld het binnenhalen van een logopedist op de basisschool.
  • Het wijkprofiel: hierbij richten we de peilers op de basisvoorzieningen in de wijk voor kinderen. Natuurlijk nemen we de ouders daarbij ook op. Zo kan er een jongerencentrum aanwezig zijn in de brede school. We organiseren activiteiten na schooltijd, of er is een Centrum voor Jeugd en Gezien waar ouders altijd terecht kunnen voor vragen omtrent de opvoeding en het huishouden.
  • Het verrijkingsprofiel: bij dit profiel ligt de aandacht juist bij een heel divers aanbod aan brede school activiteiten. Vaak organiseren we dit ook na schooltijd in samenwerking met de buitenschoolse opvang. Deze activiteiten buiten school zijn dan vaak in de domeinen kunst en creativiteit, sport en het sociale domein.
  • Het opvangprofiel: bij het opvangprofiel biedt de school vaak een arrangement aan met kinderopvang, voorschoolse opvang en ook buiten schoolse opvang. Een van de doelen van de brede school is dan om het voor de ouders zo makkelijk en praktisch mogelijk te maken. Natuurlijk staat daarbij het bieden van onderwijs op de basisschool voorop!

De samenwerkingen waaruit de brede school bestaat, zijn vaak verschillende sociale organisaties die onder een dak zitten. Zij handelen vaak vanuit een pedagogische visie en handelswijze. Ook is er een brede school coördinator aanwezig die de gezamenlijke aanpak bewaakt, zowel in kwaliteit als kwantiteit.

Andere termen voor brede school

Overigens gaan verschillende termen tegenwoordig de ronde, die soms een variant zijn op de brede school. Zoals een Integraal Kindcentrum. Hier zitten kinderopvang, school en buitenschoolse opvang onder 1 dak. Zo wordt er een sluitend dagarrangement door scholen georganiseerd om het voor ouders makkelijker te maken en worden er bijvoorbeeld buitensschoolse activiteiten in samenwerking met de buitenschoolse opvang georganiseerd. Dit past goed onder het opvangprofiel van de pijlers van de brede school.